1
shared

เชียงราย! ถกแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว

11 สิงหาคม 2563 17:13 151
เชียงราย! ถกแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการท่องเที่ยว

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ ถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงรายจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและการรับรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังทวีความสำคัญ


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยได้มีการประกาศ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการกำหนดแผนแม่บทย่อย 23 ประเด็น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำพาประเทศไทยให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ทั้งนี้ สำหรับยุทธศาสตชาติได้กำหนดให้ประเด็นการพัฒนาด้านท่องเที่ยวที่เน้นประเด็นสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญและความน่าสนใจของการท่องเที่ยวระดับโลก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นการท่องเที่ยวที่ปรเทศไทยมีศักยภาพในระดับสูง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

อีกทั้ง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและกำหนดโครงการสำคัญต่อการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีนัยสำคัญ

การประชุมในครั้ง จึงเป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้ศึกษาจะได้นำข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงพื้นที่ไปพิจารณาประกอบการศึกษาในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE