1
shared

นิด้าโพลเผยปชช.หนุน แก้รธน.ม.256 เชื่อการเมืองไทยดีขึ้น

9 สิงหาคม 2563 09:43 228
นิด้าโพลเผยปชช.หนุน แก้รธน.ม.256 เชื่อการเมืองไทยดีขึ้น

นิด้าโพลเผยเผยปชช.หนุน แก้รธน.ม.256เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มั่นใจการเมืองไทยจะดีขึ้นวันนี้(9 .. 63)ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?" จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการทำประชามติด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ 75.22% ระบุว่า ไม่ทราบ ขณะที่ 24.78% ระบุว่า ทราบ 


ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ 35.14% ระบุว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ รองลงมา 33.94% ระบุว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา, 13.87% ระบุว่า ไม่ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 17.05% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 


ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น พบว่า 21.35% ระบุว่า มีความมั่นใจมาก เพราะ คิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนและได้รับการยอมรับ จากประชาชนอย่างแท้จริง, 23.03% ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นใจ เพราะ เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้, 25.98% ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจ เพราะ เท่าที่เห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะแก้ไขมาแล้วกี่ครั้งก็ยังคงมีแต่ปัญหา เนื่องจากปัญหาการเมืองมีการสะสมมานานแล้ว แก้ไขได้ยาก 


ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศด้วย, 27.33% ระบุว่า ไม่มีความมั่นใจเลย เพราะ มองว่าไม่มีทางที่การเมืองไทยจะดีขึ้น และเชื่อว่าเมื่อแก้ส่วนนี้แล้ว ก็จะให้แก้ส่วนอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า การเมืองไทยจะดีขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง และ 2.31% ระบุว่า เฉย /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


"นิด้าโพล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95.0%


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline