1
shared

องค์ความรู้ใหม่ในลุ่มแม่น้ำลพบุรี

10 เมษายน 2562 02:30 31
จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่พบแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีมากถึง 114 แห่ง โดยพบการอยู่อาศัยเป็นชุมชนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่พบแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีมากถึง 114 แห่ง โดยพบการอยู่อาศัยเป็นชุมชนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิตาลี ต่างร่วมมือกันทำการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องถึง 30 ปี และยังมีแนวคิดที่จะร่วมมือกันทำงานต่อไป เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่