2
shared

"ประยูร อัสสกาญจน์" ซื้อGSC 63.99%

30 กรกฎาคม 2563 07:57 68
"ประยูร อัสสกาญจน์"   ซื้อGSC 63.99%

"ประยูร อัสสกาญจน์" ซื้อ GSC จากเอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ที่ประสบปัญหาฐานะการเงิน ยึดหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 63.99%

นายประยูร อัสสกาญจน์ ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ซื้อหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC 

เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Service) และให้บริการศูนย์บริการติดตามทวงถามหนี้ จำนวน 159,999,860 หุ้น หรือคิดเป็น 63.9999% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยซื้อหุ้นในจำนวนดังกล่าว จากบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด 

ทั้งนี้ การขายหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดําเนินธุรกิจ ให้สินเชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ก็กำลังประสบปัญหาฐานะการเงินถดถอย ขาดสภาพคล่อง มีการผิดนัดชำระหุ้นกู้หลายรุ่น จนต้องตัดใจขายหุ้นทั้งหมดให้นายประยูร ซึ่งทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อบริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการคอนแบรนด์ THE RIK, ASAKAN CITY และ ASAKAN PLACE

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline