2
shared

สภากทม.เตรียมเคาะงบปี 64 เน้นการศึกษา-ดูแลสาธารณสุข

29 กรกฎาคม 2563 13:25 100
สภากทม.เตรียมเคาะงบปี 64 เน้นการศึกษา-ดูแลสาธารณสุข

สภากทม. พร้อมพิจารณางบประมาณปี 2564 มุ่งพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างเต็มรูปแบบ เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ-ดูแลรักษาสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)


ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงินรวมประมาณ 75,500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามโครงสร้างแผนงาน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270  บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 7,323,197,200  บาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท และด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท


ด้าน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญในทุกด้าน โดยเน้น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่ 1 การศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ และด้านที่ 2 การดูแลรักษา เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการดูและ และส่งเสริมให้ได้รับบริการจากสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ


ซึ่งงบประมาณดังกล่าวกรุงเทพมหานครจะนำไปใช้ในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน


อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง