1
shared

เลือกตั้ง 2562 : ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

10 เมษายน 2562 02:30 7
ทบทวนวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้หนึ่งเสียงของเราไม่เป็นบัตรเสีย และไม่ทำผิดข้อห้ามของ กกต.

 

ทบทวนวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้หนึ่งเสียงของเราไม่เป็นบัตรเสีย และไม่ทำผิดข้อห้ามของ กกต.