3
shared

โควิด ส่งผล 5 อาชีพต้องการแรงงานสูง

20 กรกฎาคม 2563 10:52 190
โควิด ส่งผล 5 อาชีพต้องการแรงงานสูง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ 5 อาชีพต้องการแรงงานสูง โลจิสติกส์ ,อสังหาฯ การตลาด,ประกันภัย,ขายปลีก สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรคนไทยในปัจจุบัน (ล่าสุดเดือนมีนาคม 2563) แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนคนว่างงานกว่า 3.92 แสนคน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนจนทำให้เกิดอัตราคนว่างงานที่เพิ่มมากขึ้น  แต่ในวิกฤตดังกล่าวพบว่ามีภาคธุรกิจที่ยังคงมีความต้องการแรงงานและล่าสุดข้อมูลสิ้นเดือนพฤษภาคมพบสัญญาณการรับสมัครงานเพิ่มขึ้นใน5กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น 23%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 13%

ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการตลาด ธุรกิจประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 6%

ธุรกิจประกันภัย เพิ่มขึ้น 5% ธุรกิจขายส่ง

ธุรกิจขายปลีก เพิ่มขึ้น 2% 

นอกจากนี้อัตราการสมัครงานยังเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับในเดือนเมษายน

นอกจากนี้  ผลสำรวจล่าสุดของจ๊อบส์ ดีบี ได้เผยภาพรวมความต้องการคนทำงานทั่วประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563พบข้อมูลดังนี้ 5 ธุรกิจที่ยังมีความต้องการคนทำงาน ได้แก่ ธุรกิจไอที ,ธุรกิจการผลิต,ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก,ธุรกิจบริการด้านการเงิน , ธุรกิจTrading ธุรกิจจัดจำหน่าย

 สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนประกาศงานลดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  ธุรกิจท่องเที่ยว , ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดเลี้ยง , ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสถาปัตยกรรม ,ธุรกิจยานยนต์,ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง-ธุรกิจวิศวกรรมโยธา-ควบคุมอาคาร