32
shared

เงินเข้าวันนี้ เยียวยา กลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท

20 กรกฎาคม 2563 07:48 2691
เงินเข้าวันนี้ เยียวยา กลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท

เงินเข้าวันนี้ เยียวยา กลุ่มเปราะบาง รับครั้งเดียว 3,000 บาท ให้ประชาชน 3 กลุ่ม ที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาล

วันนี้(20ก.ค.63) กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินใน มาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ ประกอบด้วยประชาชน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง เยียวยาเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และเยียวยาผู้ใช้แรงงาน ของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง  ระบุว่า กลุ่มเปราะบาง ผู้มีสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งจ่ายครั้งเดียว ในวันนี้ 20 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ โฆษกกรมกรมบัญชีกลาง บอกด้วยว่า ได้หารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการ กลุ่มเปราะบาง ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ

ส่วนช่องทางในการโอนเงิน โฆษกกรมบัญชีกลางระบุว่า จะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิ์ที่นี่! เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" พร้อม "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด"

ไม่ต้องลงทะเบียน! เยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" 6.7 ล้านคน รับ 1,000 สามเดือน

เช็กสถานะ กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาหรือไม่


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE