1
shared

สกพอ.โต้เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัดค้านผังเมือง อีอีซี

16 กรกฎาคม 2563 13:19 76
สกพอ.โต้เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัดค้านผังเมือง อีอีซี

สกพอ.ชี้แจงการจัดทำผังเมือง อีอีซี ยึดหลักข้อกฎหมาย และความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ระบุ หากคัดค้านต้องยื่นศาลปกครองก่อน 10 มีนาคม 2563

จากกรณีที่เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 นั้น

นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สายงานพื้นที่และชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  ชี้แจงว่า  การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ สกพอ. ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย หากต้องการท้วงติง ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน หลังจากประกาศฯ ผังเมืองอีอีซี มีผลบังคับใช้ หรือ ทำก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2563

ทั้งนี้  การจัดทำแผนผังอีอีซี สกพอ. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ยืนยันรับฟังความเห็นคนในพื้นที่ รวม 40 ครั้ง  ซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่โดยตรง   ไม่มีการปรับพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ได้กำหนดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมและพื้นที่โล่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รักษาพื้นที่ป่าไม้เท่าเดิม รักษาพื้นที่เกษตรเท่าเดิม โดยส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติถึง 78.76 % พื้นที่เมืองและชุมชน 13.23% พื้นที่อุตสาหกรรม มีเพียง 5.12% และพื้นที่อื่น ๆ (เขตทหาร แหล่งน้ำ) 2.89%  มีการปรับลดพื้นที่ที่สภาพปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรแล้ว เพียง 8.29% เพื่อเตรียมรองรับการใช้ประโยชน์สูงสุดในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ที่ผ่านมา สกพอ. และ กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจ กับกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออกเป็นการเฉพาะมาโดยตลอด  นอกจากนี้ กำนันตำบลเขาดิน มีความเห็นว่า ปัจจุบันที่ดินเสื่อมโทรมลง การประมงไม่ได้ผลผลิตคุณภาพ การมีอุตสาหกรรมในพื้นที่ จะสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และอุตสาหกรรมที่จะมาตั้งในพื้นที่ ก็เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้  นอกจากนี้ ในวันที่ 30 สิงหาคม  2562  กลุ่มชาวบ้านตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มากกว่า 60 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  และขอให้เร่งรัดประกาศใช้แผนผังอีอีซี โดยเร็ว เนื่องจากเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ที่แท้จริง โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมลงชื่อมากกว่า 500 คน


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline