3
shared

INSET คว้างาน1.1พันล้าน

13 กรกฎาคม 2563 08:28 60
INSET คว้างาน1.1พันล้าน

INSET คว้างาน โครงการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz มูลค่างาน 1,164.4 ล้านบาท

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้าง สำหรับโครงการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz คิดเป็นมูลค่างานรวม  1,164.4 ล้านบาท

ชื่อโครงการ การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้างคือ  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด(มหาชน)  มูลค่างาน 558.42 ล้านบาท  และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มูลค่างาน 606 ล้านบาท

สำหรับขอบเขตงาน เป็นการตรวจวัดสัญญาณโครงข่ายก่อนและหลังติดตั้งจัดหาและติดตั้งวงจรกรองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz และปรับแต่งโครงข่าย

ลักษณะโครงการ เป็นจ้างเหมาติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ บนโครงข่ายศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่850 MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการรบกวนกับ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline