3
shared

เตรียมผันน้ำเขื่อนป่าสัก สู่ลำตะคองแก้แล้ง ซ้ำซาก

9 กรกฎาคม 2563 16:05 137
เตรียมผันน้ำเขื่อนป่าสัก สู่ลำตะคองแก้แล้ง ซ้ำซาก

สทนช.นำคณะศึกษาการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักไปยังเขื่อนลำตะคองแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดยจะไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.นำคณะเดินทางมายังห้องประชุมสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 


ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมน้ำต้นทุนให้ลุ่มน้ำลำตะคองแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค การทำการเกษตร ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของราษฎร พร้อมเปิดรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เชื่อมั่นสามารถแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการศึกษาผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปยังเขื่อนลำตะคอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ในช่วงฤดูแล้ง 


โดยทาง สทนช. ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากที่ผ่านมาลุ่มน้ำลำตะคองประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทุกปีไม่เพียงพอด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม จนทำให้ไม่สามารถจัดหาน้ำต้นทุนภายในลุ่มน้ำมาเพิ่มและมีปัญหาฝนทิ้งช่วง หากสามารถผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักมาเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนลำตะคองได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำตะคอง รวมถึงลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักได้อีกทางเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline