2
shared

High Speed Train เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก ตอน 1 ระบบรางไทย รถจักรไอน้ำสู่ไฮสปีด (คลิป)

30 มิถุนายน 2563 09:42 153
High Speed Train เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก ตอน 1 ระบบรางไทย รถจักรไอน้ำสู่ไฮสปีด (คลิป)

High Speed Train เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก ตอน 1 ระบบรางไทย รถจักรไอน้ำสู่ไฮสปีด


High Speed Train  เชื่อมเศรษฐกิจไทย เชื่อมเศรษฐกิจโลก

ตอน 1 ระบบรางไทย รถจักรไอน้ำสู่ไฮสปีด