3
shared

คปภ.ให้เกษตรกรเร่งทำประกันภัยผลผลิต

25 มิถุนายน 2563 16:49 61
คปภ.ให้เกษตรกรเร่งทำประกันภัยผลผลิต

คปภ. ลงพื้นที่ 5 จังหวัดให้เกษตรกร เร่งทำประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยพืชชนิดอื่นๆ

กรุงเทพฯ 25 มิ.ย.63-ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกร รวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเกษตรกร ซึ่งปีนี้ได้กำหนดลงพื้นที่ตามโครงการฯ จำนวน 5 ครั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ตาก กาฬสินธุ์ และพัทลุง โดยเปิดโครงการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดราชบุรี และครั้งนี้ที่จังหวัดตากถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ตามโครงการในปีนี้ 

โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. คณะผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะวิทยากร ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยพืชชนิดอื่นๆ เช่น มันสำปะหลัง ถั่วเขียวผิวมัน อ้อย เป็นต้น ซึ่งเลขาธิการ คปภ. และคณะฯ ได้ตอบข้อสงสัยต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจของเกษตรกร รวมทั้งจะนำข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ตลอดจนเร่งศึกษาพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเกษตรกรอย่างครบวงจร