4
shared

ประกันสังคม จ่ายว่างงานแล้ว 1 ล้านคน รวม 6,052 ล้านบาท

26 พฤษภาคม 2563 17:49 328
ประกันสังคม จ่ายว่างงานแล้ว 1 ล้านคน รวม 6,052 ล้านบาท

ครม. รับทราบความคืบหน้า ประกันสังคม จ่ายทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนแล้วกว่า 1,095,399 ราย รวมเป็นเงิน 6,052 ล้านบาท

วันนี้ (26 พ.ค.63) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563  และกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักประกันสังคมรายงานว่า ได้พิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,095,399 ราย รวมเป็นเงิน 6,052 ล้านบาท รวมทั้งติดตามนายจ้างที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองขอรับประโยชน์ทดแทน จำนวน 29,406 ราย โดยให้หน่วยปฏิบัติ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/อุทธรณ์ COVID-19 ณ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ และส่วนกลาง ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่  15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือแจ้งสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน ให้เร่งตรวจสอบและส่งชื่อลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยให้ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ยื่นร้องทุกข์/อุทธรณ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ  ด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand