2
shared

ก่อนไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพ-ขอวีซ่าและกักตัว14วัน

25 พฤษภาคม 2563 10:26 171
ก่อนไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพ-ขอวีซ่าและกักตัว14วัน

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย จะไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง

วันนี้ (25พ.ค.63) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แจ้งเพิ่มเติมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แก่แรงงานต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี  ดังนี้ 

1.ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ในวันยื่นคำร้องขอวีซ่านอกเหนือจากหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ แบบ ค ตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 

2.แบบรายงานสุขภาพ  (Health Condition Report Form) และหนังสือแสดงความยินยอมการกักตนเอง โดยคนหางานต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองตนเองในวันรับวีซ่า

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จะใช้เวลาพิจารณาออกวีซ่า ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง  และขอให้แรงงานไทยตรวจสุขภาพตามที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ระบุไว้  ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลายลงหรือเข้าสู่ภาวะปกติ กรมการจัดหางานจะแจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพแรงงานไทยตามรายการดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.022456706 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand