3
shared

ประชาชนพอใจมาตรการเยียวยาโควิด-19 ของกรมสรรพากร อันดับ 1

21 พฤษภาคม 2563 11:08 244
ประชาชนพอใจมาตรการเยียวยาโควิด-19 ของกรมสรรพากร อันดับ 1

 สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจออนไลน์ประชาชนทั่วประเทศพอใจ สรรพากรขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563

วันนี้ (21 พ.ค.63)  นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า   จากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 เรื่อง “ความพึงพอใจ  ต่อมาตรการต้านโควิด - 19 ของรัฐบาล” ในหัวข้อ “มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ” ผลปรากฏว่า มาตรการเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563   ของกรมสรรพากร ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุด อันดับ 1 ถึงร้อยละ 83.5

ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อว่า การขยายเวลาดังกล่าวจะช่วยประชาชนผู้เสียภาษีให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องของเงินในกระเป๋า ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจาหนี้  กรมสรรพากรยังได้ออกมาตรการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรสำหรับ  เดือนภาษีมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563  ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต  ประกอบด้วย    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161” 

  
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand