8
shared

โอน " เยียวยาเกษตรกร " 3 วัน 1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว 

20 พฤษภาคม 2563 15:20 580
โอน " เยียวยาเกษตรกร " 3 วัน  1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เผยธนาคาร ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 3 วัน 14,812  ล้านบาท รวม 8.33 ล้านรายแล้ว

วันนี้ ( 20 พ.ค.63)  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท นั้น

เกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 8.33 ล้านราย ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 6,773,517 ราย โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 –25 พฤษภาคม 2563  ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 3 วัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท ผ่านช่องทางบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีธนาคารอื่นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้  และพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชน

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สองซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯ มีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สาม ที่ไม่สามารถทำการเพราะปลูกได้นั้น ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563 

สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.savefarmer.oae.go.th และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตร.com    ส่วนเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆ สามารถอุธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1) กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2) กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3) กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4) กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5) การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6) ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 

7) สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

และ8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563 

ขณะเดียวกัน  กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวในเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Call Center 1170 ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พ.ค. ที่ผ่านมา 4 วันทำการ ได้ให้บริการเกษตรกรไปแล้วรวม 817 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-เช็กด่วน! วันนี้จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ล็อตแรก ครบ 3.3 ล้านราย

- ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. เช็กสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้อีกทางผ่าน www.moac.go.th


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand