2
shared

อีอีซีเร่งปั้นคนตามนโยบาย Demand Driven

19 พฤษภาคม 2563 17:30 83
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล เดินหน้าปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าผลิตให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี

วันนี้ (19 พ.ค.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ครั้งที่ 1/2563  โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรกับผู้ประกอบการ ตามแนวทาง อีอีซี โมเดล และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  การพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven เป็นแนวทางหลัก พัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี ใช้ EEC Model Type A (มีเอกชนร่วมออกค่าใช้จ่าย 100%)  และ EEC Model Type B (มีเอกชนร่วมจ่าย 10-50%)   เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี และให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC-HDC ) เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  กพอ. ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป   

พร้อมให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) ปรับการเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Degree) เป็นแบบ EEC Model Type A ให้มากที่สุด โดยให้ EEC-HDC ประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงาน ( CWIE ) และหาแนวทางและเป้าหมายเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 โดยเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรและประสานพลังเอกชน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 30,000 คน โดยให้ EEC-HDC เป็นผู้ประสานงานหลัก 

นอกจากนี้ ได้ขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี ระหว่าง หน่วยงานที่สำคัญ อาทิ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  สกพอ. กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผลักดันให้สถาบันอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งมีกำลังการผลิต นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมปีละ 8,200 คน เป็นรูปแบบ EEC Model Type A ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในปี 2566  พร้อมกันนี้  ยังมีความร่วมมือระหว่าง สกพอ.กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน  ความร่วมมือระหว่าง สกพอ.กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทาง Demand Driven โดยบูรณาการ การจัดการศึกษาในรูปแบบ EEC Model และ ความร่วมมือ CWIE  ให้สามารถพัฒนากำลังคนได้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว และให้สิทธิประโยชน์แก่ เอกชนที่ร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นการจูงใจเป็นพิเศษ  และให้ สป.อว. เร่งขยายจำนวนหลักสูตร CWIE ตามแนวทาง EEC Model Type A เพื่อรองรับ ความต้องการบุคลากรของ อีอีซี ให้ได้ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand