16
shared

ตกงานอย่าเพิ่งเครียด! เปิดสิทธิโยชน์ ประกันสังคม ที่คนว่างงานต้องรู้

16 พฤษภาคม 2563 13:44 1453
ตกงานอย่าเพิ่งเครียด! เปิดสิทธิโยชน์ ประกันสังคม ที่คนว่างงานต้องรู้

เปิดเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ จาก ประกันสังคม กรณีการว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง หรือลาออก พร้อมจ่ายชดเชยให้ 45-70% ของค่าจ้างเฉลี่ย

วันนี้ (16 พ.ค.63) ใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ถูกเลิกจ้าง จ้างออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ตกงาน อย่าวิตกกังวล เพราะ ประกันสังคม มีข่าวดีแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ โดยให้รีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อรับเงินชดเชยกรณีการว่างงาน 45-70% ของค่าจ้างเฉลี่ย เงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อควรรู้! เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

1.ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

2.ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ทุจริตต่อหน้าที่ , กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง , จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย , ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง , ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร , ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 

3.ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

4.มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

5.ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39


ขั้นตอนขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน

1.ขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีผลการออกจากงาน โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่

- สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือ สำนักงานจัดหางานได้ทุกแห่ง

- ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index 

2.ยื่นเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ระบุชื่อผู้ประกันตน ณ สำนักงานประกันสังคมฯ หรือ สำนักงานจัดหางานได้ทุกแห่ง

หลักฐานที่ใช้

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

- หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

3.รายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตตามกำหนดนัดรายงานตัว ได้ที่ https://empui.doe.go.th/auth/index  หรือ สำนักงานจัดหางานได้ทุกแห่ง

4.เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

5.หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

มติคณะรัฐมนตรี ได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกรณีว่างงานของผู้ประกันตนจากอัตราเดิม โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอัตราเงินทดแทนใหม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- กรณีถูกเลิกจ้าง -

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง (มีผลบังคับใช้ 2 ปี)

จากเดิม ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา -

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง (มีผลบังคับใช้ 2 ปี)

จากเดิม ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

- กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย -

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน (มีผลบังคับใช้ 2 ปี)

จากเดิม ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย


เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


* หมายเหตุ ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยสาเหตุลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ทำไมยังไม่ได้เงิน?

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand