3
shared

รฟท.จ่อเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง 18 พ.ค.นี้

16 พฤษภาคม 2563 11:42 179
รฟท.จ่อเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง 18 พ.ค.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมืองภายหลังรัฐผ่อนปรนเคอร์ฟิว เริ่มเปิดให้บริการ 18 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (16 พ.ค.63) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 พร้อมทั้งเปิดเดินขบวนรถโดยสารบริการสังคม(ชานเมือง) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้

1. ขบวนรถโดยสารพิเศษ  เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

 • สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051  กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น.  ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.
 • สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052  เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071  กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น.  ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072  อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075  กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น.   ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076  หนองคาย ออกเวลา 07.00 น.  ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.
 • สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085  กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (**ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง ถึงเวลา 16.04 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)
 • สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00  น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง ออกเวลา 07.47 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)

2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตาราง

 • สายเหนือ  ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน
 • สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน
 • สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน
 • สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน 

สำหรับ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด   โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ   โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน)  การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง  โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด  จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand