7
shared

ด่วน! กพท. สั่งยกเลิกเปิดสนามบินภูเก็ต เหตุสถานการณ์โควิด-19 ยังเสี่ยง

15 พฤษภาคม 2563 16:06 1216
ด่วน! กพท. สั่งยกเลิกเปิดสนามบินภูเก็ต เหตุสถานการณ์โควิด-19 ยังเสี่ยง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ยกเลิกประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต 16 พ.ค. 63 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีความเสี่ยง

วันนี้ (15 พ.ค.63)  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT แจ้ง ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3)

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป นั้น

          แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามาถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อีก

          ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ดังต่อไปนี้

          1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

          2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ รวมถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานดังกล่าวเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง

          ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand