60
shared

วันนี้รับเงินล็อตแรก 1 ล้านคน เช็กผลโอนเงินที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

15 พฤษภาคม 2563 08:34 6949
วันนี้รับเงินล็อตแรก 1 ล้านคน เช็กผลโอนเงินที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com วันแรกวันนี้ (15 พ.ค.63) เป็นวันแรกที่เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์แล้วจะได้รับเงินเยียวยางวดแรก 5,000 บาทตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะได้รับเป็นเวลา 3 เดือน จนถึงเดือนก.ค. รวมรายละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ในวันนี้ ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป โดยคลิกที่เมนู "ตรวจสอบผลการโอนเงิน"

ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้แก่กลุ่มที่ 1 จำนวน 6.7 ล้านคน โดยจะทยอยจ่ายให้วันละ 1 ล้านคนจนครบ ประกอบด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่าทะเบียนเกษตรกร ไม่ซ้ำซ้อนกันภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ส่วนกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านคน

ขณะที่ กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เนื่องจากต้องรอฝนตก กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) เพื่อแสดงความจำนงเพาะปลูก ภายใน 15 พ.ค.63 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร เริ่มโอน 5,000 กลุ่มแรก 8.3 ล้านคน 15 พ.ค.

มีคำตอบ! เปิดคำถามยอดฮิตรับเงิน "เยียวยาเกษตรกร"

www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 เช็กวิธีเลย!

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand