64
shared

รอเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 15 พ.ค.นี้

4 พฤษภาคม 2563 13:19 4522
รอเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 15 พ.ค.นี้

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงิน 150,000 ล้านบาท

วันนี้( 4 พ.ค.63) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ“เราไม่ทิ้งกัน”แล้ว เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

“โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว ยังสามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย ” นายอภิรมย์กล่าวข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ขีดเส้นภายใน15พ.ค.นี้! เกษตรกรผู้ปลูกพืชตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียน

ไม่ต้องรีบ! www.gsb.or.th สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน เปิดถึง 30 ธ.ค.นี้

www.gsb.or.th สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน คาดวันนี้ทะลุล้านราย


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand