4
shared

เกษตรกร เร่งตรวจสอบ-ขึ้นทะเบียน รับเงิน 5พัน ก่อน15 พ.ค.นี้

4 พฤษภาคม 2563 12:18 584
เกษตรกร เร่งตรวจสอบ-ขึ้นทะเบียน รับเงิน 5พัน ก่อน15 พ.ค.นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ เกษตรกรฯ เร่งตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ในชุมชนตามที่ตั้งแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 63 ก่อนส่งรายชื่อพิจารณารับสิทธิวันนี้(4พ.ค.63)นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค.  2563     

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2  เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯ ก่อนส่งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับการเงินช่วยเหลือตามโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แบ่งเกษตรกร ด้านพืช ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 แล้ว จำนวน 6.3 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563) ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในชุมชน (ตามที่ตั้งแปลงปลูก) ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2563 และขอให้รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น


กลุ่มที่2  เกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ปลูกพืชแล้ว 15 วัน ให้มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563  

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ภายหลังจากเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน และมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด ส่งให้ผู้นำชุมชน หรือ อกม. รวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน หรือตรวจสอบพื้นที่จริง หรือจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ก่อน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการเดินทาง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand