1
shared

เลือกตั้ง 2562 : ปมกรอบเวลาเลือกตั้ง 150 วัน

10 เมษายน 2562 02:30 22
ในขณะที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากเวลานี้คือ เรื่องกรอบเวลา 150 วัน ในรัฐธรรมนูญ

 

ในขณะที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากเวลานี้คือ เรื่องกรอบเวลา 150 วัน ในรัฐธรรมนูญ และคำว่า"แล้วเสร็จ"ในมาตรา 268 จะกินความกว้างขนาดไหน