4
shared

'ส.บอล' ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีขอเตะไทยลีกทันทีหากโควิดดีขึ้น

23 เมษายน 2563 15:12 560
'ส.บอล' ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรีขอเตะไทยลีกทันทีหากโควิดดีขึ้น

สมาคมฟุตบอลฯ ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล หวังกลับมาเตะไทยลีกตามกำหนดการโดยทันที ที่ไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น แม้จะต้องแข่งแบบปิดสนามก็ยอม

วันนี้ (23 เม.ย. 63) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ พร้อมเสนอแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา  


สมาคมฯ โดย บริษัท ไทยลีก จำกัด  ได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อย่างเคร่งครัด และได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิก เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขเรื่องการจัดการแข่งขัน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล 2563  ให้เริ่มมีการแข่งขันในเดือนกันยายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19


ในการนี้ สมาคมฯจึงได้มีหนังสือนำเรียน นายกรัฐมนตรี /ประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของบุคลากรในวงการฟุตบอล พร้อมแจ้งแนวทางการแข่งกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบปิด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด  COVID-19 โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น สมาคมฯ จักได้ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จะสั่งการเป็นอย่างอื่น