6
shared

สปสช.ช่วยผู้ให้บริการ-อสม. 2 เท่า กรณีรับความเสียหายจากโควิด-19

16 เมษายน 2563 18:22 361
สปสช.ช่วยผู้ให้บริการ-อสม. 2 เท่า กรณีรับความเสียหายจากโควิด-19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายกรณี โควิด-19 เป็น 2 เท่า ตามมติ ครม. ครอบคลุม อสม. ตามที่หน่วยบริการมีหนังสือมอบปฏิบัติภารกิจโควิด-19

วันนี้ (16 เม.ย.63) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าสำคัญในการรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ทั้งการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อในการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ ซึ่งรวมถึงเพิ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายกรณี โควิด-19 เป็น 2 เท่า จากเดิม โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานบอร์ด ได้เห็นชอบตามอัตราการจ่ายดังกล่าว โดยใช้เงินจากงบกลางที่ได้รับเพิ่มเติมจากรัฐบาลกรณี โควิด-19 ในการจ่ายช่วยเหลือใน 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 480,000 - 800,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 200,000 - 480,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป


นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การช่วยเหลือความเสียหายในการให้บริการกรณีโรคโควิด-19 นี้ จะครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ในทุกวิชาชีพที่ทำงานยังหน่วยบริการภาครัฐ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

ส่วนกรณีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ทำหน้าที่คัดกรองโรค ติดตามผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น สปสช. มีนโยบายในการดูแลเช่นกันตามที่หน่วยบริการได้มีหนังสือมอบหมาย อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่กรณีโควิด-19 โดยจะดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 ในหมวด 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

“สปสช. ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ต่างทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งที่หน่วยบริการและพื้นที่ พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรในระบบสุขภาพทุกคนที่ร่วมทำหน้าที่สกัดและยุติการแพร่ระบาดโรคระบาดใรขณะนี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand