5
shared

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้ง ผบ.ตร. กำหนดแนวทางอนุญาตเหตุจำเป็นเคอร์ฟิว

10 เมษายน 2563 08:41 4846
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งประกาศแต่งตั้ง ผบ.ตร. เป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจำเป็นเคอร์ฟิว

เพื่อให้การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563ลงวันที่25มีนาคมพ.ศ. 2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3 (6)ข้อ4และข้อ5จึงมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจำเป็นอื่นๆตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่2)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่8เมษายนพ.ศ. 2563พลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทการสูงสุดหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

กำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสสรรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรค หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 8 เม.ย.2563

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand