3
shared

เร่งส่งมอบพื้นที่-ย้ายสาธารณูปโภครับไฮสปีดเทรน

8 เมษายน 2563 16:00 92
เร่งส่งมอบพื้นที่-ย้ายสาธารณูปโภครับไฮสปีดเทรน

ปลัดกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค และส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินให้เป็นไปตามแผน ชี้ หากพบปัญหาให้รายงานทันที

วันนี้ (8 เม.ย.) ที่กระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 3/2563  โดยมี ผู้แทน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม   โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด  และให้บริษัทฯ ติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนงาน และให้ รฟท. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่ และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัดการรื้อย้ายสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแผนงาน และนำมารายงานคณะกรรมการทราบ รวมทั้งให้แจ้งผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายสายสื่อสารที่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างฯ โดยกำหนดกรอบเวลาการรื้อย้ายที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้บุกรุกในพื้นที่โครงการฯ โดย มอบให้ รฟท. พิจารณาการขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าว และศึกษาแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นชอบหลักการตามข้อเสนอการขอขยายเขตทางในพื้นที่เวนคืนเพิ่มเติมจาก 25 เมตร ตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ตามที่บริษัทรถไฟความเร็วสูงฯ เสนอ ซึ่ง รฟท. และบริษัทรถไฟความเร็วสูงฯ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการขยายเขตทางตามความเป็นจำเป็น 5 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการทำงานและการก่อสร้าง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนขณะก่อสร้าง และเมื่อเปิดเดินรถให้บริการ  รวมทั้งเพื่อเป็นเส้นทางสำหรับการอพยพและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้เป็นเส้นทางสาธารณะแก่ประชาชนใช้โดยสารทางถนนโดยรอบตลอดเส้นทางโครงการฯ อย่างไรก็ตาม หากมีพื้นที่ส่วนใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกครั้ง

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเวนคืนที่ดินและโยกย้ายผู้บุกรุกให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ให้รายงานที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand