5
shared

แบงก์ชาติเปิด "ทางด่วนแก้หนี้"

7 เมษายน 2563 11:38 353
แบงก์ชาติเปิด "ทางด่วนแก้หนี้"

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดทางด่วนแก้หนี้ให้กับประชาชน สามารถติดต่อผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213 เว็บไซต์ www.1213.or.th ซึ่ง จะช่วยประสานนำส่งคำขอปรับโครงสร้างหนี้และเข้าร่วมมาตรการไปยังผู้ให้บริการและสถาบันการเงินทันที

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทางใหม่ชื่อว่า ทางด่วนแก้หนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีหนทางเข้าติดต่อขอรับมาตรการเพิ่มขึ้น หลังจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามามากว่าไม่สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินได้เนื่องจากมีผู้ขอรับความช่วยเหลือจำนวนมาก เช่น ทางคอลเซ็นเตอร์ โดยทางด่วนแก้หนี้สามารถติดต่อผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 เว็บไซต์ www.1213.or.th ซึ่ง ธปท.จะช่วยประสานนำส่งคำขอปรับโครงสร้างหนี้และเข้าร่วมมาตรการไปยังผู้ให้บริการและสถาบันการเงินทันที          

สำหรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ ต้องกรอกข้อมูล 1 รายการคำขอ ต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง แต่หากมากกว่า 1 แห่ง ให้ส่งรายการคำขอแยกรายสถาบันการเงิน หากการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อาจทำให้เรื่องคำขอไม่ได้รับพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อให้การช่วยเหลือได้ โดยลูกหนี้ทุกรายสามารถขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้ได้ ทั้งสถานะปกติ แต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว และเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ทั้งนี้การขอสินเชื่อใหม่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่ง          

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการต้องยินยอมให้ ธปท.เปิดเผยข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องทราบ และยินยอมให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และ ธปท.จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพื่อส่งต่อข้อมูล การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้        

สำหรับการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือความช่วยเหลืออื่นใด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ธปท. สามารถช่วยประสานกับผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เท่านั้นอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถระบุชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลต่อไปในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง