4
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเซเนกัล

4 เมษายน 2563 20:20 103
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล

วันนี้( 4 เม.ย.63)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเชเนกัลกรุงดาการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเซเนกัล


(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว