5
shared

มาตรการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ-ชำระภาษี มีผลบังคับใช้แล้ว

2 เมษายน 2563 14:56 453
มาตรการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ-ชำระภาษี มีผลบังคับใช้แล้ว

กรมสรรพากร เผย มาตรการขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ต้านภัย COVID-19 มีผลใช้บังคับแล้ว หวังช่วยสภาพคล่องปชช.

        วันนี้ ( 2 เม.ย.63)     นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า  “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เลื่อนกำหนดเวลา ยื่นแบบและชำระภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งผู้ประกอบการได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายเมื่อมีผลบังคับไว้นั้น บัดนี้ เรื่องดังกล่าวได้มีการประกาศกระทรวงการคลังออกมาแล้วจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ที่ขยายออกไป มีดังต่อไปนี้ 

         1.  ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้ 

          1.1  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90* แบบ ภ.ง.ด.91* และ แบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

          1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด. 50 และ แบบ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

          1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด. 51) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

         2. ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการดังต่อไปนี้ 

          2.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 

        แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563  ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  

          2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   - การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563  และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 

   - การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36)  ของเดือนมีนาคม 2563   ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

          2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

          2.4 อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องยื่นชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายเวลาเฉพาะกรณีที่ปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบและชำระภาษี  

          ทั้งนี้  มาตรการการขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ  จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้  และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ที่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลต่อไป เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand