5
shared

ออมสิน ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10-0.25% บรรเทาผลกระทบโควิด-19

26 มีนาคม 2563 17:03 357
ออมสิน ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10-0.25% บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ธนาคารออมสินประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10-0.25% และปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากโดยที่บางประเภทไม่ได้ลดจนถึงลด 0.25% มีผลวันนี้เป็นต้นไป

        วันนี้ ( 26 มี.ค.63 )  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก   มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป    โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.10-0.25%   ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา  หรือ MLR (Minimum Lending Rate)    ปรับลดลงจาก 6.375% เป็น 6.275% (ปรับลด 0.10%)    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี   หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate)   ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.245% (ปรับลด 0.25%)    และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี    หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.370% (ปรับลด 0.125%)

        สำหรับ  ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารฯ ได้ปรับลดในอัตรา 0.00-0.25%  ทุกประเภท   ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดา ปรับลดจาก 0.50-1.875% เป็น 0.375-1.625%  (อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินฝาก)   ประเภทนิติบุคคลทั่วไป   ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675%   ประเภทส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   และองค์กรของรัฐ ปรับลดจาก 0.37-0.925  เป็น 0.25-0.725%   ผู้ฝากประเภทสถาบันการเงิน   สหกรณ์ออมทรัพย์    และสหกรณ์การเกษตร    ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675%

        ทั้งนี้ ผู้ฝากประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร   ซี่งเป็นผู้ฝากองค์กรปฏิบัติงานเชิงสังคม-เพื่อสาธารณกุศล   เช่น วัด องค์การศาสนา มูลนิธิ สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น ธนาคารฯ   ไม่ปรับลดดอกเบี้ย   โดยยังคงดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50-1.475%

        “ปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ ได้ไม่มากก็น้อย”ดร.ชาติชาย  กล่าว




เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand