6
shared

คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่

25 มีนาคม 2563 15:50 1068
คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (25มี.ค.63) คำสั่งนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรค 3 และวรรค 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 กำหนดให้มีหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

อ่านฉบับเต็ม การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ตามภาพด้านล่างนี้เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand