4
shared

"นิด้าโพล" เผยปชช.กังวลโควิด-19 ระบาดหนัก-แนะรัฐใช้ก.ม.เข้มงวด

15 มีนาคม 2563 10:01 577
"นิด้าโพล" เผยปชช.กังวลโควิด-19 ระบาดหนัก-แนะรัฐใช้ก.ม.เข้มงวด

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชน ถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด พบว่า ร้อยละ32.86 มีความกังวลต่อการแพร่ระบาดมาก ขณะเดียวกัน ร้อยละ 32.70 แนะรัฐบาลให้ลงโทษจริงจังสำหรับคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงแต่ไม่กักตนเองวันนี้ (15 มี.ค.63) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “COVID-19”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจประชาชนถึงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 32.86 ระบุว่า มีความกังวลมาก  รองลงมา ร้อยละ 35.32 ค่อนข้างมีความกังวล ร้อยละ 18.33 ไม่ค่อยมีความกังวล และร้อยละ 13.49 ไม่มีความกังวลเลย

ขณะที่ความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 23.97 มีความกลัวมาก ร้อยละ 36.67 ค่อนข้างมีความกลัว  ร้อยละ 22.14 ไม่ค่อยมีความกลัว และร้อยละ 17.22 ไม่มีความกลัวเลย

สำหรับความถี่ในการใส่หน้ากาก (ทุกชนิด) เพื่อป้องกันตัวเอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.54 ใส่หน้ากากในทุกที่ ตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้าน รองลงมา ร้อยละ 25.71 ใส่หน้ากากเฉพาะเวลาอยู่ในที่ชุมชน ร้อยละ 20.56 ไม่ใส่หน้ากากเลย ร้อยละ 13.02 ใส่หน้ากากเป็นบางครั้ง และร้อยละ 7.14 แทบจะไม่ได้ใส่หน้ากากเลย         

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลควรมีเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.95 รัฐบาลควรสั่งไม่ให้คนต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าประเทศ รองลงมา ร้อยละ 32.70 ให้ลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่กลับจากประเทศเสี่ยงแต่ไม่กักตนเอง ร้อยละ 28.02 ลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่กักตุนหน้ากากอนามัย และร้อยละ 25.08 ให้ลงโทษจริงจังและหนักขึ้นสำหรับคนที่ขายหน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ในราคาแพงเกินกว่าเหตุ   


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand