8
shared

กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีระเบียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

9 มีนาคม 2563 11:16 1526
กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีระเบียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

วันนี้ (9 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจง กรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งระเบียบกกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ บังคับใช้เพื่อปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกกต.ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดชื่อและประเภทตำแหน่งของพนักงานประจำ เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กกต.และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานกกต. ตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ำของสำนักงานกกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน


-ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับขึ้นเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่ง กกต.

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand