ไทยติดโผ20ประเทศมีศักยภาพสูงพัฒนานวัตกรรม

15:50 12 กรกฎาคม 2561 3,298
ไทยได้รับการปรับอันดับด้านนวัตกรรมติด1ใน 20 ประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและยังติดโผอันดับ27ประเทศที่ดีที่สุดในโลกในภาพรวมอีกด้วย

วันนี้(12ก.ค.61)องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนลของสหรัฐฯ และสถาบันด้านการบริหารธุรกิจของสิงคโปร์ (INSEAD) เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก) ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลก

 

ทั้งนี้ได้ประเมินจากตัวชี้วัด 80 ตัว ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเมืองและกฎหมาย ทุนมนุษย์และการวิจัย อินฟราสตัคเจอร์ สถานะทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานสร้างสรรค์ ที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ 

 

ในปีนี้ ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นถึง7อันดับ จากอันดับที่51มาเป็นอันดับที่ 44 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งพบว่าไทยถูกจัดให้เป็นประเทศผู้นำในหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ (ไทยอยู่อันดับที่ 6) การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (ไทยอยู่อันดับที่ 8 และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ไทยอยู่อันดับที่ 11) และยิ่งไปกว่านั้น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และหน่วยงานที่ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม

 

ทั้งนี้เป็นผลจากที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการส่งเสริม การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

 

สำหรับประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกในการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ สิงค์โปร์ สหรัฐฯ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก เยอรมัน และไอร์แลนด์ โดยประเทศสมาชิกอาเซียน มีเพียงสิงคโปร์ (อันดับที่ 5) ประเทศเดียวที่ติด 1 ใน 10 ประเทศผู้นำด้านนวัตกรรม รองลงมา คือ มาเลเซีย (อันดับที่ 35) ไทย (อันดับที่ 44) และเวียดนาม (อันดับที่ 45) ตามลำดับ

 

นอกจากนี้สำนักข่าว U.S. News & World Report ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ usnews.com หลังจากที่ประเทศไทยยังคงครองแชมป์อันดับ 1 ในเรื่องการเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังเป็นประเทศที่น่าลงทุน ) อันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก

 

ทั้งนี้ผลจากการจัดอันดับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีจุดเด่นในสายตาของชาวต่างชาติอีกหลายด้าน เช่น อันดับ 1 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก อันดับ 5 ประเทศที่เหมาะสำหรับการมาศึกษาต่อมากที่สุดในโลก อันดับ 8 ประเทศที่เหมาะสำหรับการมาลงทุนมากที่สุดในโลก อันดับ 9 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาเที่ยวคนเดียวมากที่สุดในโลก อันดับ 20 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำงานมากที่สุดในโลก อันดับ 20 ประเทศที่เหมาะสำหรับการเกษียณอายุมากที่สุดในโลก อันดับ 27 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกในภาพรวม อันดับ 28 ประเทศที่มีการวางแผนอนาคตมากที่สุดในโลก