9
shared

เปิดมาตรการเยียวยาสู้โควิด-19 ประชาชนได้อะไรบ้าง?

7 มีนาคม 2563 12:06 1201
เปิดมาตรการเยียวยาสู้โควิด-19 ประชาชนได้อะไรบ้าง?

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ออกมาตรการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และภัยแล้งที่เกิดขึ้นวันนี้ (7 มี.ค.63) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก  ยังไม่แน่นอนว่าจะคลี่คลายเมื่อใด เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทั้งปี2563 โดยผลทางตรงจาก COVID-19 นอกจากกระทบภาคการค้าและการผลิตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกแล้ว ยังกดดันภาคการบริการอย่างการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  ฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก ส่งผลกระทบทางอ้อมมายังภาคธุรกิจต่างๆ ลดการจ้างงาน ปิดกิจการ ซ้ำเติมประเด็นด้านกำลังซื้อของครัวเรือนที่เดิมก็อยู่ในภาวะที่เปราะบางจากหลายปัจจัยลบอยู่แล้ว  อีกทั้งยังมีผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้รัฐบาลต้องพึ่งยาแรงชุดใหญ่อีกครั้งเข้ามาบรรเทาผลกระทบ 

สำหรับกรอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนั้น  ประกอบด้วย    

มาตรการด้านการเงิน

1.แจกเงินคนรายได้น้อย 1,000 บาท 2 เดือน เริ่มพ.ค.นี้ 

2.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  สำหรับผู้ประกอบการ  ผ่านธนาคารออมสิน

3.พักชำระเงินต้น  ผ่อนภาระดอกเบี้ย 

4.ยืดเวลาชำระหนี้  ทั้งธุรกิจใหม่ SMEs และบุคคลธรรมดา  

5.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสำนักงานประกันสังคม  

มาตรการด้านภาษี

1.ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราว 

2.นำรายจ่ายที่จ่ายให้ลูกจ้าง หักภาษี3เท่า  ระหว่าง เม.ย.-31 ก.ค. 

3.ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ 

4. เร่งคืนภาษีให้ผู้ประกอบการ ในประเทศ  ภายใน 15 วัน 

มาตรการช่วยเหลือประชาชน 

1.ลดค่าธรรมเนียมค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ที่เรียกเก็บจากเอกชน 

2.บรรเทาค่าน้ำ ค่าไฟ  

3.ลดเงินสมทบประกันสังคมทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

4.เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณปี63  

ทั้งนี้ มาตรการชุดที่ออกมา  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่า เป็นมาตรการชั่วคราว  ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand