5
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

24 กุมภาพันธ์ 2563 20:07 131
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

วันนี้ (24 ก.พ.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ความว่า

ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ดังนี้

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเอสโตเนีย จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand