3
shared

โพลเผยปชช.ถอดใจปัญหาเศรษฐกิจขอ “พึ่งพาตัวเอง”

23 กุมภาพันธ์ 2563 10:11 877
โพลเผยปชช.ถอดใจปัญหาเศรษฐกิจขอ “พึ่งพาตัวเอง”

ดุสิตโพลเผยปชช.ปลงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ขอพึ่งพาตัวเองก่อนอันดับแรก

วันนี้ ( 23 ก.พ. 63 )สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,161 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "ความกดดัน และทางออก ของประชาชน ณ วันนี้”

ความกดดันทางด้าน "เศรษฐกิจ" ของประชาชน ณ วันนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 63.97 ระบุ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย

- ทางออก/วิธีแก้ : รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ

- ตัวช่วยที่คาดหวัง : พึ่งตัวเอง (55.91%) รัฐบาล (24.02%) กระทรวงพาณิชย์ (20.07%)


อันดับ 2 ร้อยละ 30.73 ระบุ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก

- ทางออก/วิธีแก้ : มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ

- ตัวช่วยที่คาดหวัง : พึ่งตัวเอง (62.50%) นายกรัฐมนตรี (21.88%) รัฐบาล (15.62%)


อันดับ 3 ร้อยละ 26.82 ระบุ ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ

ทางออก/วิธีแก้ : หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : พึ่งตัวเอง (44.87%) รัฐบาล (29.49%) กระทรวงแรงงาน (25.64%)


ความกดดันทางด้าน "การเมือง" ของประชาชน ณ วันนี้


อันดับ 1 การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า

- ทางออก/วิธีแก้ : แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ

ตัวช่วยที่คาดหวัง : ประชาชน (45.56%) นายกรัฐมนตรี (34.44%) รัฐบาล (20.00%)


อันดับ 2 ร้อยละ 31.82 ระบุ ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

- ทางออก/วิธีแก้ : มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ

- ตัวช่วยที่คาดหวัง นายกรัฐมนตรี (35.46%) ประชาชน (34.03%) ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล (30.50%)


อันดับ 3 ร้อยละ 25.38 ระบุ เห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน

ทางออก/วิธีแก้ : ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : นักการเมือง (51.52%) รัฐบาล (25.25%) นายกรัฐมนตรี (23.23%)


3. ความกดดันทางด้าน "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" ของประชาชน ณ วันนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 63.35 ระบุ การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน

ทางออก/วิธีแก้ : มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : พึ่งตัวเอง (47.79%) ตำรวจ/ทหาร (31.86%) กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย (20.35%)


อันดับ 2 ร้อยละ 29.19 ระบุ อุบัติเหตุบนท้องถนน

ทางออก/วิธีแก้ : รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : ประชาชน (45.16%) ตำรวจ (37.10%) กรมการขนส่ง (17.74%)


อันดับ 3 ร้อยละ 18.63 ระบุ การพกอาวุธในที่สาธารณะ

ทางออก/วิธีแก้ : มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : นายกรัฐมนตรี (40.91%) ตำรวจ/กองปราบ (36.36%) กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย (22.73%)


4. ความกดดันทางด้าน "สุขภาพอนามัย" ของประชาชน ณ วันนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 60.80 ระบุ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ทางออก/วิธีแก้ : ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : พึ่งตัวเอง (38.92%) รัฐบาล (34.73%) แพทย์และพยาบาล (26.35%)


อันดับ 2 ร้อยละ 50.62 ระบุ ไวรัสโควิด-19


ทางออก/วิธีแก้ : ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : รัฐบาล (35.28%) แพทย์และพยาบาล (33.55%) พึ่งตัวเอง (31.17%)


อันดับ 3 ร้อยละ 19.14 ระบุ ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ

ทางออก/วิธีแก้ : รัฐจัดสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : รัฐบาล (39.13%) พึ่งตัวเอง (34.78%) แพทย์ (26.09%)


5. ความกดดันทางด้านอื่นๆ ของประชาชน ณ วันนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 44.64 ระบุ ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน

ทางออก/วิธีแก้ : ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : นายกรัฐมนตรี (41.67%) ประชาชน (33.33%) กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง (25.00%)


อันดับ 2 ร้อยละ 30.36 ระบุ การบังคับใช้กฎหมาย

ทางออก/วิธีแก้ : เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : ประชาชน (50.00%) กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย/ศาล (30.00%) ตำรวจ (20.00%)


อันดับ 3 ร้อยละ 26.79 ระบุ คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม

ทางออก/วิธีแก้ : ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ


ตัวช่วยที่คาดหวัง : รัฐบาล (37.50%) กระทรวงศึกษาธิการ (33.33%) คนในครอบครัว (29.17%)เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand