16
shared

ราชกิจจาฯประกาศให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ2บาท

21 กุมภาพันธ์ 2563 16:47 2033
ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

วันนี้ (21ก.พ.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย แก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่เลขาธิการกำหนด ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสมเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือ จำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

2.ในประกาศนี้ “หน้ากากอนามัย” หมายความว่า

-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95

- หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)

- หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand