9
shared

จุฬาฯสั่งห้ามนิสิต-บุคลากรเดินทางไปประเทศเสี่ยงโควิด-19

20 กุมภาพันธ์ 2563 15:12 1688
จุฬาฯออกประกาศสั่งห้ามนิสิตหรือบุคลากร ลาเพื่อเดินทางไปหรือแวะผ่าน ประเทศ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

วันนี้ ( 20 .. 63 )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ระบุว่า ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือบุคลากร ลาเพื่อเดินทางไปหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 20 ..ถึง 19 เม.. 2563


กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลา เพื่อเดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้นิสิต หรือบุคลากร งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง


หากมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ให้นิสิต หรือบุคลากร แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน กำกับดูแลแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 


จากนั้นรายงานให้ทราบ และจะมีการพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติ หรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา


นอกจากนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 .. ถึง 19 เม.. ออกไปก่อน และถ้าหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง ให้นิสิต และบุคลากร ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 .. 2563 เป็นต้นไปเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand