1
shared

สัตหีบเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่

18 กุมภาพันธ์ 2563 14:50 537
สัตหีบเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่

กองทัพเรือ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ มูลค่า 255 ล้านบาท ที่ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด สัตหีบ รองรับ อีอีซี พร้อมเชื่อมการขนส่งทางน้ำตะวันออก-ใต้พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่แห่งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งหลายรูปแบบที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561-2580 ทั้งในด้านความมั่นคง และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการขนส่งสินค้าทางน้ำ รวมทั้งสนับสนุนการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใต้งบประมาณก่อสร้าง 255 ล้านบาท และเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่เกิดประโยชน์สูงสุด  ได้คัดเลือกให้บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการขนส่งทางทะเลของประเทศ เข้ามาบริหารจัดการด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเล แต่ยังคงอยู่ในการดูแลของการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ

ทั้งนี้  กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ท่าเรือจุกเสม็ด ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ท่าเรือที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ เป็นท่าเรือในลักษณะ One Port Two Mission คือ ด้านความมั่นคงจะอยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ ส่วนด้านเศรษฐกิจ จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand