0
shared

แก้วิกฤตแล้ง! เดินหน้าสร้าง 3 อ่างช่วยชาวจอมทอง-ฮอด

18 กุมภาพันธ์ 2563 11:56 237
เดินหน้า ขอสร้างอ่างเก็บน้ำ แม่ปอน แม่ฮอดและห้วยแม่ป่าไผ่ หลังสภาพลำน้ำแห้งขอดทั้งหมด ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลนน้ำ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขขุดลอกลำน้ำ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ร้องขอมาตั้งแต่ปี 2525 ส่วนชาวบ้านตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ  อำเภอฮอด  ร้องขอการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ปี 2530  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชดำรในหลวงรัชกาลที่ 9 ล่าสุดในปีนี้สภาพลำน้ำที่ไหลผ่านทั้ง 3 พื้นที่ได้แห้งขอดกระทบต่อประชาชนในพ้นที่ในการใช้น้ำทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคและการเกษตร น้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์แล้ว 

 

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบ ของตัวอ่างเก็บน้ำ พร้อมเดินหน้าการทำเรื่องขอเปิดดำเนินการโครงการไว้แล้ว เพื่อให้งานสะดวกรวดเร็ว หากออกแบบและดำเนิการการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนและเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แล้วเสร็จก็จะทำให้อีก 2 ปีข้างหน้าที่จะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

 

อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ คาดจะได้เริ่มดำเนินการก่อนเพราะไม่ติดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ต้องใช้เวลาขอเพิกถอน เป็นพื้นที่ผ่านป่าสงวนที่ทำเรื่องขอใช้พื้นที่ไว้แล้วจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าอีก 2 อ่างเก็บน้ำ ราวอีก 2 ปีจากนี้เร็วสุดราวปี 2565 คาดว่าจะแล้วเสร็วที่ชาวบ้านจะได้อ่างเก็บน้ำพร้อมใช้น้ำ ซึ่งเบื้องต้นสภาพลำน้ำแห้งขอดลงทั้ง 3 พื้นที่ จะมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาภัยแล้งเบื้องต้น ซึ่งสภาพลำน้ำมีตื้นเขินจากทรายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ในห้วยที่รอการสร้างอ่างมีน้ำกนน้ำใช้ต้องขุดลอกสร้างจุดดักทรายไว้ พร้อมกับเดินหน้าเปิดโครงการสร้างอ่างไปพร้อมกัน