11
shared

อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำและเขื่อน 3 แห่งวิกฤตหนักสุด

18 กุมภาพันธ์ 2563 10:13 291
สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานีวิกฤตหนักต่อเนื่อง เผชิญกับความแห้งแล้งยาวนานข้ามปี ขณะที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อน หลัก 3 แห่ง เพื่อการการเกษตรของกรมชลประทานวิกฤตหนักสุดในรอบกว่า 30 ปี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดอุทัยธานี ที่วิกฤตอย่างต่อเนื่อง  จากสภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำไม่มีฝนตกลงมายาวนาน ส่งผลให้เกิดภัยแล้งข้ามปี น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเขื่อน เพื่อการเกษตรของกรมชลประทาน รวม  3 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต และเขื่อนวังร่มเกล้ารวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำอื่นๆ ทั้งจังหวัด เหลือน้ำเพียง 47.57 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากแหล่งน้ำทั้งหมด จำนวน 230.29  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ  20.65  เท่านั้น  ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบกว่า 30 ปี

 

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำทับเสลา ล่าสุด มีน้ำเก็บกัก เหลือเพียง 34.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 21.66 ของความจุอ่าง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำ ไปช่วยภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาปรังได้ โดยน้ำที่เหลือจะต้องกักเก็บไว้ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอ่าง ระบบนิเวศน์ และน้ำบางส่วนจะถูกกันไว้ให้ ชาวบ้านหมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปี 2528 หรือเป็นเวลา 35 ปี เฉพาะแค่อุปโภค-บริโภค เท่านั้น ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ล่าสุด มีน้ำเก็บกักเหลือเพียง 8.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 20.50 ของความจุอ่าง 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่สามารถปล่อยไปช่วยเพื่อการเกษตรได้  ยังคงกักเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอ่าง และรักษาระบบนิเวศน์ เช่นกัน ส่วนเขื่อนวังร่มเกล้า พื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองขณะนี้ทั้งทางด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนตลอดลำน้ำของแม่น้ำตากแดดแห้งลงอย่างสิ้นเชิงเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand