2
shared

กำนันป่าแดดเสนอรัฐปัดฝุ่นธนาคารขยะ ศูนย์โมเดลทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

17 กุมภาพันธ์ 2563 10:45 383
กำนันหนุ่มไฟแรงป่าแดดเสนอ รมช.เกษตรฯ ปัดฝุ่นธนาคารขยะกลับมาใช้ ศูนย์โมเดลการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรชัย ไชยมงคล หรือ กำนันโหน่ง กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ นายกสมาคนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีผ่านไปยัง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เดินทางมาปฎิบัติภารกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโครงการ ศูนย์โมเดล การทำ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  ลดหมอกควันในชุมชนเมือง

 

อย่างไรก็ตามพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบด้านหมอกควันเป็นประจำทุกปี และเป็นพื้นที่ ที่รับผลกระทบเรื่องหมอกควันมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งด้านสุขภาพ และส่งกระทบทำงด้านเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ ประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน พยายามแก้ไขทุกวิธีทาง เพื่อให้ลดการเผา ลดหมอกควันซึ่งสอดคล้อง กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่เป็นกระทรวงหลักในการแก้ไขเรื่องปัญหาหมอกควัน การแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระยะยาวนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและความร่วมมือกับภาคประชาชน ซึ่งจัดตั้งเป็นโครงการธนาคารปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

 

ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมือง จำนวน 76 หมู่บ้าน มีความคิดเห็นในที่ประชุมว่า ควรเสนอต่อกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  ในโครงการ ศูนย์โมเดล การทำ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง  นำมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรฯพิจารณานำกลับมาใช้ดำเนินการในพื้นที่  เนื่องมีปัญหาด้านการกำจัดขยะในชุมชนมีมากโดยเฉพาะเศษวัชพืช จากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดการเผาทั้งในปัจุบันและอนาคต 

 

ซึ่งโครงการ ศูนย์โมเดล การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง จะเป็นศูนย์ เรียนรู้การเกษตรศาสตร์พระราชา  เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งหวังเพื่อ สร้างผู้นำโมเดลต้นแบบด้านการเกษตร เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อ ลด ละ เลิก การเผากิ่งไม้ใบไม้ เป็นการสร้างเครือข่าย การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน อย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand