2
shared

หลักสูตรฝึกงาน 16 สัปดาห์ สร้างบุคลาการคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจ

13 กุมภาพันธ์ 2563 15:06 316
หลักสูตรฝึกงาน 16 สัปดาห์ สร้างบุคลาการคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจ

ผู้ประกอบการค้าปลีกจับมือ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สร้างหลักสูตรการฝึกงาน พลักดันนักศึกษาสู่มืออาชีพ    สยามแม็คโครร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพลิกรูปแบบการฝึกงาน 16 สัปดาห์ สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงานจริงแก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการภาคธรุกิจอาหารและค้าปลีกให้แก่สังคม    นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากแม็คโครอยู่ในธรุกิจมากกว่า 31 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านของธรุกิจอาหารและธรุกิจค้าปลีก ประเทศไทยเองก็ยังเป็นฐานหลักในการผลิตอาหารของโลก จึงเล็งเห็นว่าอยากจะใช้ความเชี่ยวชาญของแม็คโครมาช่วยสร้างบุคลากรในภาคธุรกิจอาหารและค้าปลีกให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยมีการรับนักศึกที่อยู่ในช่วงปี 3-4 จากภาควิชาเกี่ยวกับการจัดการในห่วงโซ่อาหาร อาทิ วิทยาศาสตร์การอาหาร, เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่ ประมง สัตวศาสตร์), การจัดการธุรกิจอาหาร  เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาอาจมีความรู้ความสามารถให้ด้านของทฤษฎี แต่อาจยังไม่มีประสบการณ์การในการทำงานจริง ๆ หรืออาจยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงานแบบไหน  แม็คโครจึงได้ทำหลักสูตรการฝึกงานในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 เฟรตงาน คือ

1 เรียนรู้ในธรุกิจค้าปลีกเบื่องต้น

2 ลงลึกในการทำงานจริง ปฏิบัติงานทุกรูปแบบ

3 พัฒนา Soft Skills บริหารจัดธุรกิจภาพรวม

4 คิดโปรเจค พัฒนาและแก้ไข

5 นำเสนอต่อยอดงาน 

ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริงจะทำให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนกลายเป็นแรงงานคุณภาพที่พร้อมทำงานได้ทันที อีกทั้งนักศึกษาฝึกงานยังได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน คิดเป็นวันละ 70% ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ และมีประกันกลุ่ม คุ้มครองนักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาการฝึกงานอีกด้วย

ทั้งนี้นักศึกษา 200 คนที่เรารับในปีนี้ หากฝึกงานจบแล้วสนใจอยากทำงานกับทางแม็คโคร เรายินดีรับทั้ง 100 %  หรือจะเลือกไปทำที่อื่นก็ไม่เป็นไร เราถือว่าได้สร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรธุรกิจอาหารให้ประเทศไทยนางสาวธัญลักษณ์ ศรีดาวแสน นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในการฝึกงานในครั้งนี้ ทำให้เรารู้ตัวในสิ่งตัวเองอยากทำ  รู้หลักการทำงานของจริง และรู้ได้ว่าตัวเองถนัดงานในสายใด อีกทั้งหลักสูตรฝึกงานยังตอบโจทย์อาชีพในสายธรุกิจอาหารที่จะทำในอนาคตได้อย่างหลากหลาย หรือจะเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกัน นอกจากจะเป็นการฝึกงานก่อนออกไปประกอบอาชีพจริง ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ทั้งในด้านการทำงานกับผู้อื่น และการปฎิบัติต่าง ซึ่งระยะเวลาในการฝึกงาน 16 สัปดาห์เพียงพอต่อเรียนรู้งานในทุกจุด