3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

11 กุมภาพันธ์ 2563 20:21 152
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

วันนี้( 11 ก.พ.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะ การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีข้อความว่า

ๆพณฯ นายฮัสซัน โรฮานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะราน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรื่องไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะเจริญงอกงามและกระซับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว