18
shared

ราชกิจจาฯประกาศ”ปารีณา-สิระ”นั่ง กมธ.ปราบทุจริต

16 มกราคม 2563 15:02 3534
ราชกิจจาฯประกาศ”ปารีณา-สิระ”นั่ง กมธ.ปราบทุจริต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปารีณา ไกรคุปต์ และ สิระ เจนจาคะ ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ ปารีณา ไกรคุปต์ และ สิระ เจนจาคะ ดำรงตำแหน่งแทน ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์-พยม พรหมเพชร

 

ความว่า ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

 

เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand