4
shared

รองโฆษกศาลปกครองกลางแนะกองทัพเรือเดินหน้าประมูลอู่ตะเภา (คลิป)

16 มกราคม 2563 10:14 191
รองโฆษกศาลปกครองกลางแนะกองทัพเรือเดินหน้าประมูลอู่ตะเภา (คลิป)

การตัดสินของศาลปกครองสูงสุดทุกคดีจะอยู่บนพื้นฐาน คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ต้องทำให้เกิดความสมดุล รวมถึงคดีพิพากโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก


การตัดสินของศาลปกครองสูงสุดทุกคดีจะอยู่บนพื้นฐาน คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ต้องทำให้เกิดความสมดุล รวมถึงคดีพิพากโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่ศาลมีคำพิพากษาคืนสิทธิ์ให้กลุ่มธนโฮลดิ้งและพวกเข้าร่วมแข่งขันประมูลได้ คณะกรรมการคัดเลือกฯจึงควรเดินหน้าตามขั้นตอนประมูลต่อไป 

หลังจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคืนสิทธิ์ให้กลุ่มธนโฮลดิ้งและพันธมิตร 5 รายสามารถเข้า สู่กระบวนการยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไปเมื่อวันที่7 มกราคมที่ผ่านมา สิ่งที่คณะกรรมการคัดเลือกฯควรจะดำเนินการต่อคือ การรับซองข้อเสนอทั้งกล่องที่ 6 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ รวมถึงกล่องที่9 ข้อเสนอด้านราคา

ทั้งนี้ นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครองกลางชี้ว่า การที่กองทัพเรือเตรียมจะขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีใหม่นั้น เป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำได้ ตามกฏหมายมาตรา 75 แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะนำเรื่องนี้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ 


สำหรับการพิจารณาคดีครั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดใช้องค์คณะที่มี 5 ตุลาการพิจารณาคดีโดยไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดนั้น นายวชิระ อธิบายว่า  คดีที่จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย 1 . คดีทืี่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ 2. คดีที่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครองสำคัญ 3. คดีที่อาจมีผลให้มีการกลับหรือแก้ไขแนวคำพิพากษาเดิมของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด 4. คดีทื่มีทุนทรัพย์สูง รวมทั้งมาตรา 68 กำหนดว่า การพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นดุลพินิจของประธานศาลปกครองสูงสุดว่าคดีใดต้องเข้าหรือไม่เข้าที่ประชุมใหญ่ก็ได้

คำพิพากษาของศาลปกครองจะตัดสินโดยอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ต้องสร้างให้เกิดความสมดุล ศาลปกครองจะคำนึงเรื่องนี้เป็นสำคัญอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ซึ่งข้อพิพาทนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนดำเนินโครงการ ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกควรเดินหน้าตามขั้นตอนหลักเกณฑที่กำหนดไว้ เพื่อจัดหาเอกชนที่ให้ข้อเสนอและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่รัฐและประเทศชาติ

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand